I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
- Chủ tịch : TS. Nguyễn Trung Dũng 
- Ủy viên : PGS. Trần Văn Bình 
- Ủy viên: ThS. Nguyễn Bích Huyền
 
II. BAN GIÁM HIỆU
 
- Hiệu Trưởng : Thầy Nguyễn Văn Thọ
- Phó Hiệu Trưởng: Cô Phạm Xuân Hương
- Giám đốc điều hành: Cô Nguyễn Hằng Nga
- Phó giám đốc: Cô Phạm Bình Hà

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội