CƠ CẤU TỔ CHỨC 
1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
 
2. BAN GIÁM HIỆU 
 
 
 

Đại học Bách khoa Hà Nội Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội